Jesteś tutaj

Informacje prawne

1. Dane właściciela serwisu internetowego

Zgodnie z postanowieniami ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym niniejszym informujemy, że właścicielem strony www.agme.net jest:

Nazwa firmy:
Aguirregomezcorta y Mendicute S.A (AGME)
Nr C.I.F.:
A20022448
Adres:
Apalategi 7 Apdo. correos 263, 20600 Eibar, Gipuzkoa, Hiszpania
Telefon:
+34 943 121 608
Faks:
+34 943 121 572
Adres e-mail:
agme@agme.net

2. Ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego

Każdy odwiedzający stronę internetową staje się automatycznie „Użytkownikiem”, co oznacza wyraźną i bezwarunkową akceptację ogólnych warunków dostępnych na stronie www.agme.net w momencie odwiedzin. W związku z tym Użytkownik po każdym wejściu na stronę i przed skorzystaniem z dostępnych na niej usług powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami ogólnymi, ponieważ mogły one ulec zmianie od czasu poprzedniej wizyty.

Pojęcie „Użytkownik” odnosi się do każdej osoby odwiedzającej i przeglądającej stronę www.agme.net, korzystającej z dostępnych na niej usług lub uczestniczącej w aktywnościach, zarówno darmowych, jak i płatnych.

2.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZASTOSOWAŃ

W niniejszych ogólnych warunkach określono zasady odwiedzin, przeglądania i korzystania ze strony www.agme.net oraz odpowiedzialność z tytułu korzystania z jej zawartości, takiej jak teksty, grafika, rysunki, projekty, kod, oprogramowanie, fotografie, muzyka, filmy, dźwięki, bazy danych, obrazy, hasła i informacje, jak również wszelkie inne dzieła chronione prawem krajowym i międzynarodowymi traktatami dotyczącymi własności intelektualnej i przemysłowej.

Agme może ustanowić szczególne warunki korzystania i/lub zawierania umów na konkretne usługi, które będą miały charakter uzupełniający w stosunku do niniejszych ogólnych warunków.

2.2. WARUNKI DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z USŁUG

 • 1. Dostęp do strony www.agme.net jest co do zasady wolny i bezpłatny. Niemniej jednak niektóre funkcje lub treści mogą być dostępne dopiero po zamówieniu usługi lub produktu na szczególnych warunkach, które Agme udostępni przed zamówieniem.
 • 2. Osoby niepełnoletnie przed skorzystaniem usług dostępnych na stronie internetowej powinny uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, którzy w takim przypadku ponoszą wyłączną odpowiedzialność za działania podejmowane przez ich podopiecznych.
 • 3. Użytkownik ma obowiązek korzystać z usług dostępnych na stronie internetowej w sposób legalny, zgodnie z niniejszymi warunkami ogólnymi, obowiązującymi przepisami, zasadami etyki i porządku publicznego i praktykami ogólnie przyjętymi w Internecie.
 • 4. Użytkownik zapewnia, że wszelkie podane za pośrednictwem formularzy subskrypcji dostępnych na stronie informacje są zgodne z prawem, prawdziwe, dokładne i aktualne. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Agme o wszelkich zmianach podanych informacji.
 • 5. Użytkownik nie może: wprowadzać wirusów, programów, makr ani żadnych łańcuchów znaków mających na celu uszkodzenie lub zakłócenie działania systemów informatycznych serwisu; utrudniać dostępu innym użytkownikom poprzez masowe zajmowanie zasobów; przejmować danych zamieszczonych na stronie do celów reklamowych; powielać, kopiować, rozpowszechniać, przekształcać ani udostępniać osobom trzecim treści zawartych na tej stronie; wykorzystywać usług dostępnych w serwisie w celach naruszających własność intelektualną, tajemnicę handlową, zobowiązania umowne, dobre imię, wizerunek lub prywatność osób trzecich; stosować praktyk nieuczciwej konkurencji i niedozwolonej reklamy.
 • 6. Jeżeli skorzystanie i/lub zamówienie usługi dostępnej na stronie www.agme.net wymaga rejestracji, Użytkownik ma obowiązek podać prawdziwe i zgodne z prawem informacje. Jeżeli po zarejestrowaniu się Użytkownik otrzyma hasło dostępu do usług, ma obowiązek zachować je w poufności i korzystać z niego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Użytkownik ma obowiązek dbać o poufność wszelkich przydzielonych loginów i/lub haseł oraz chronić je przed poznaniem przez osoby postronne i nie może zezwalać na ich stałe ani tymczasowe wykorzystywanie przez osoby trzecie. Użytkownik odpowiada za niezgodne z prawem korzystanie z usług przez osoby trzecie posługujące się do tego celu jego hasłem pozyskanym w wyniku braku ostrożności Użytkownika lub utraty hasła. W razie kradzieży, wyłudzenia lub nieupoważnionego dostępu do haseł Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt Agme w celu ich unieważnienia. Agme w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich podjęte do czasu ww. zgłoszenia od Użytkownika.

3. Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

Agme jest właścicielem praw własności intelektualnej i przemysłowej do wszystkich elementów wchodzących w skład serwisu www.agme.net, w tym marki, nazwy handlowej lub znaku wyróżniającego. Ochronie prawem autorskim podlegają w szczególności: projekt graficzny, kod źródłowy, logotypy, teksty, grafiki, ilustracje, fotografie, dźwięki i pozostałe elementy zamieszczone w serwisie.

Zezwolenie na dostęp i przeglądanie stron serwisu www.agme.net w żadnym wypadku nie oznacza, że Agme zrzeka się swoich praw własności intelektualnej i przemysłowej na rzecz Użytkownika, przekazuje je lub udziela całkowitego lub częściowego zezwolenia na prywatne wykorzystywanie.

W związku z tym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, sprzedaż, przekształcanie, ponowne wykorzystywanie i publicznie udostępnianie oraz wszelkie inne formy eksploatacji dowolną metodą całości lub części treści dostępnych w serwisie www.agme.net bez wyraźnego pisemnego zezwolenia Agme stanowią naruszenie jej praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej.

Wszelkie niebędące danymi osobowymi informacje dobrowolnie przekazane do www.agme.net za pośrednictwem Internetu (w tym uwagi, sugestie, pomysły, grafiki itp.) przechodzą na wyłączną własność Agme, która uzyskuje nieograniczone prawo do ich wykorzystywania bez możliwości ubiegania się o jakiekolwiek zadośćuczynienie z tego tytułu przez Użytkownika ani inne osoby.

4. Zasady dotyczące odpowiedzialności i gwarancji

 • 1. Agme nie gwarantuje legalności, rzetelności, przydatności, prawdziwości ani dokładności usług ani informacji zamieszczonych w serwisie www.agme.net i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności bezpośredniej ani pośredniej za ewentualne szkody dowolnego rodzaju wynikające z braku użyteczności oczekiwanej przez Użytkownika.
 • 2. Agme oświadcza, że podjęła dostępne w ramach swoich możliwości i stanu techniki środki techniczne i organizacyjne zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej oraz brak wirusów i szkodliwych elementów, jednakże nie może zapewnić: (a) ciągłości ani dostępności treści i usług w serwisie www.agme.net; (b) braku błędów w ww. treściach ani naprawy ewentualnych awarii; (c) braku wirusów i/lub innych szkodliwych elementów w serwisie www.agme.net; (d) niezawodności ustanowionych środków bezpieczeństwa; (e) ani odpowiadać za szkody wyrządzone przez osoby naruszające systemy bezpieczeństwa www.agme.net.
 • 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie wiadomości wysłane osobiście lub w jego imieniu do serwisu www.agme.net, a także za niezgodne z prawem wykorzystanie treści lub usług dostępnych w serwisie.
 • 4. Agme zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia dostępności serwisu www.agme.net bez wcześniejszego zawiadomienia w celu jego konserwacji, naprawy, aktualizacji lub usprawnienia. W miarę możliwości Agme z odpowiednim wyprzedzeniem opublikuje w serwisie komunikat wskazujący przewidywaną datę zawiedzenia usług.
 • 5. Zamieszczone w serwisie www.agme.net hiperłącza mogą prowadzić do innych stron, nad którymi Agme nie sprawuje żadnej kontroli i w związku z tym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich działanie ani treść. Łącza do tych stron podano jedynie w celach informacyjnych, a odwiedzający je Użytkownik robi to na własną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi na danej stronie warunkami korzystania.
 • 6. Agme nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez Użytkowników treści i usług dostępnych w jej serwisie internetowym. W związku z tym nie może zapewnić, że Użytkownicy wykorzystają treści i usługi w sposób zgodny z niniejszymi warunkami ogólnymi i innymi obowiązującymi przepisami.

5. Okres obowiązywania i zmiany

 • 1. Agme zastrzega sobie prawo do zmiany części lub całości niniejszych ogólnych warunków korzystania poprzez publikację zmian na stronie www.agme.net. Może również bez uprzedzenia dokonywać na stronie internetowej wszelkich zmian, które uzna za stosowne, oraz zmieniać, usuwać lub dodawać oferowane treści i usługi oraz zmieniać sposób ich prezentacji lub lokalizację. Za obowiązujące uznaje się warunki ogólne dostępne na stronie www.agme.net w momencie wizyty, dlatego Użytkownik powinien regularnie je sprawdzać.
 • 2. Niezależnie od postanowień zawartych w warunkach szczegółowych, Agme ma prawo bez uprzedniego zawiadomienia zakończyć, zawiesić lub wstrzymać dostęp do zawartości strony, przy czym Użytkownikowi nie przysługuje z tego tytułu możliwość ubiegania się o jakiekolwiek odszkodowanie.

6. Jurysdykcja i prawo właściwe

Stosunki między Agme i Użytkownikiem regulują przepisy obowiązującego prawa i właściwej jurysdykcji. Jednakże w przypadkach, w których przepisy prawa przewidują możliwość wytoczenia procesu, Agme i Użytkownik wyraźnie zrzekają się występowania do innych ewentualnie właściwych sądów i poddają jurysdykcji sądów i trybunałów miasta Eibar.